Na klienta orientované prístupy

Humanistická a existencionálna filozofia, ktorá stojí v pozadí mnohých dnešných poradenských a psychoterapeutických postupov je dominantným pohľadom na človeka v dnešnej dobe. Psychoterapeutické smery a školy, ktoré sa k jej postulátom odvolávajú sú rôzne. Taktiež sa rozširujú oblasti ľudského pôsobenia využívajúce praktické potupy, ktorých zmysel tkvie práve v náhľade na človeka, ktorý nazývame humanistický.

Humanistické myšlienky stoja v základe modernej psychoterapie ako aj moderného poradenstva, koučingu, alebo mediácie. Tu všade nájdeme spoločný základ v tom, ako vnímame klienta a vzťah s ním. Pokiaľ Vás zaujíma práve takýto štýl práce, potom si u nás vyberiete hneď z niekoľkých vzdelávacích programov, ktorých garantom sú renomované inštitúty.

Na telo orientované prístupy

Vo svete stále viac sa presadzujúcim prístupom a zároveň prístupom dokazujúcim svoju opodstatnenosť a efektivitu je priama a nepriama práca s telom klienta (bodywork). Psychoterapeuti pracujúci s telom klienta utvárajú už sto rokov ucelenú teóriu a súbor techník, ktoré slúžia k terapeutickej zmene na psychologickej úrovni.

Dualita telo – myseľ tu zaniká a telo nie je len nositeľom osobnosti, ale jej spolutvorcom. Fyziologické zmeny v organizme na neuronálnej, hormonálnej, či svalovej úrovni sú nevyhnutným predpokladom akejkoľvek psychickej zmeny. Tento jednoduchý fakt je základom úvah telových psychoterapeutov. Pokiaľ i Vy patríte medzi nich, ponúkame Vám vzdelanie garantované medzinárodými inštitútmi na poli telovej psychoterapie.

Konštelačné a imaginatívne prístupy

Moderné psychoterapeutické prístupy začínajú stále vo väčšej miere zdôrazňovať dôležitosť priamej práce s neverbálnymi aspektami prežívania klienta. Využívajú pritom postupy riadenej imaginácie, hrania rolí, stavania systemických konštelácií, či niektorých postupov prevzatých z hypnoterapie, NLP a energo-informačnej medicíny.

Tieto postupy využívajú okrem konvenčných terapeutický mechanizmov aj liečebný potenciál zmenených stavov vedomia a energo-informačného systému človeka. Vzhľadom na progresívny vývoj týchto metód na poli svetovej psychoterapie, sme sa týmto inovatívnym metódam rozhodli venovať osobitú pozornosť. IPŠ vám preto ponúka overené vzdelávacie programy v najnovších trendoch súčasnej psychoterapie.