Telo v práci psychoterapeuta

Priame a nepriame postupy v práci s telom

Charakteristika kurzu

V posledných rokoch sme u nás boli svedkom nárastu vlny záujmu psychoterapeutov a psychológov o aktívnu prácu s telom. Tento druh práce priťahuje svojou relatívnou novosťou a veľkými (bohužiaľ niekedy prehnanými) prísľubmi efektivity somatickej psychoterapie. V rámci tohto trendu sa stretávame s nekritickou adoráciou „používania“ tela, telesných signálov, telesných dejov a ich hlbinných interpretácií, ako najefektívnejšieho nástroja psychoterapeutickej práce. Taktiež sa stretávame s mätením pojmov, metafyzickým vysvetlením jednotlivých dejov a deformáciou rovnoprávneho vzťahu klient – terapeut. Rovnako častým je tiež redukovanie práce s telom na čítanie a interpretovanie telesných signálov – body language, ktorý je však len jedným z aspektov psychoterapeutickej práce somaticky orientovaných psychoterapeutov. Bez ohľadu na významnosť tohto segmentu z pohľadu jeho informačnej sýtosti a bohatosti produkcie pre pozorovanie, sám o sebe nereprezentuje telo a telesnosť v jej komplexnom fyziologickom, neurologickom a kultúrne-symbolickom ponímaní.

Naše zdôrazňovanie nezameniteľnosti významu tela v psychoterapeutickej práci je učinené (pre niektorých možno prekvapivo) v súlade s tradíciou humanistickej psychológie. Organizmus a organizmická reakcia sú termíny, ktorými operuje humanistická psychológia už niekoľko desaťročí a my sa vám teraz pokúsime priblížiť ich hlbší význam v kontexte psychoterapeutického pôsobenia na organizmus – „telo“ človeka.

Ciel

Cieľom našich kurzov nie je namiešavať nový eklektický kokteil psychoterapeutického pôsobenia. Cieľom je predovšetkým naučiť sa lepšie využívať telo v súlade s filozofiou humanistickej psychológie a to tak aktívne, ako aj pasívne k rozvoju vlastných zručností a tiež pre hlbšie porozumenie klientovi. V našom programe preto hovoríme o priamej a nepriamej práci s telom.

Ako vieme, základom psychoterapeutickej práce je snaha psychoterapeuta robiť všetko preto, aby neustále klientovi uľahčoval preskúmavanie jeho vnútorného sveta, facilitoval jeho emočné prežívanie, pomáhal mu nachádzať významy a súvislosti a tým prispieval k rozšíreniu jeho ľudskej kapacity a k budovaniu jeho kompetencie pre riešenie problémov, ako i hľadania naplnenia a šťastia v jeho živote. Facilitovať emočné prežívanie znamená tiež „pracovať“ s telom, jeho fyziologickými procesmi a premenou jeho „tvaru“. Facilitácia procesu hľadania a nachádzania zmyslu a významu životného príbehu človeka predstavuje cestu k obnovovaniu jeho plnej funkčnosti, vyjadrenej súladom medzi myslením, prežívaním a správaním – cestu k nedosiahnuteľnému ideálu „fully functioning person“.

Obsah

Predložený program spája výučbu so zážitkovou prácou na sebe a je rozdelený do týchto tematických okruhov:

1. Telo ako integrálna súčasť selfkonceptu.
2. Rozvoj body awarness.
3. Telo – „facilitátor“ psychoterapeutického procesu.
4. Telesné signály a autenticita klienta/psychoterapeuta.
5. Telo v kontexte bezpodmienečne-pozitívneho prijatia.
6. Telo v pohybe na ose kongruenice a inkongruencie.
7. Telo ako nástroj empatie.
8. Postupy priamej a nepriamej práce s telom pri facilitácii procesu.

Časová dotácia

32 hodín

Cielová skupina

Absolventi a študenti jednoodborovej psychológie. Absolventi a frekventanti psychoterapeutických výcvikov. Odporúčané pre PCA psychoterapeutov.

Organizátor kurzu

Inštitút psychoterapeutických štúdií

Lektor

PhDr. Oldřich Tegze
Středisko psychologických služeb Brno (www.spsbrno.cz)
Mgr. Ferdinand Podoba

V spolupráci s

Asociace pro somatickou psychoterapii (CZ).

Cena

330,- EUR – individuálna platba
396,- EUR – pri platbe faktúrou
280,- EUR – pre študentov, ľudí na materskej dovolenke a ZŤP

Miesto

Bratislava
(Presné miesto bude uvedené v pozvánke.)

Dátum

21.-23.11.2014
Kurz sa otvorí po naplnení minimálne 10 účastníkmi.

Vyjadrite svoj záujem formou nezáväznej prihlášky a my Vás budeme neodkladne informovať o ďalšom priebehu a konkrétnom dátume otvorenia kurzu.

Ďalšie info

Účastníkom odporúčame si priniesť:
Pohodlné oblečenie (športové), pohodlné prezutie, vankúšik, deku / karimatku.

Poznámka

Počet účastníkov je min. 10 a max. 18 v skupine.