Poradenstvo v kontexte ucenia a práce C. Rogersa

Odborná príprava pre psychológov, psychoterapeutov, lekárov, pedagógov a pracovníkov v pomáhajúcich profesiách

Charakteristika výcviku

Na klienta zamerané poradenstvo a psychoterapia (client-centred counseling and psychotherapy) je jedným z najvýraznejších smerov humanistickej psychológie. Jeho zakladateľom bol Carl R. Rogers. Meno C. Rogersa sa stalo základom pre u nás i vo svete obecne prijímaný názov –  rogeriánsky smer (prístup).

Princípy a základy Rogersovej psychoterapeutickej práce (CCT – client-centred therapy) našli uplatnenie v ďalších oblastiach práce s ľuďmi. Pre aplikáciu týchto princípov do rôznych segmentov ľudskej činnosti sa ustálil názov PCA (Person- centred approach), na človeka zameraný prístup . PCA sa pevne usadil v oblasti výchovy, vzdelávania, manažmentu, personalistiky, sociálnej práce, koučingu. a inšpirujú sa ním i mnohé klasické i súčasné smery psychoterapie.

Spomínaný prístup bol definovaný na základe vedeckého výskumu a overovaný praxou, ktorá dnes má vyše 70 rokov. Za tento čas nestratil nič ani zo svojej efektivity, ani na svojej aktuálnosti. Priam naopak! Podmienky osobnostnej zmeny, alebo ako ich nazval Rogers: Tri nevyhnutné a zároveň dostačujúce podmienky osobnostnej zmeny sú tými, ktoré i novodobý výskum rozpoznáva ako nevyhnutné, a to i v metódach práce, ktoré sa neodvolávajú priamo k CCT či PCA.

Dnes vieme, že empatia, kongruencia a bezpodmienečné pozitívne prijatie sú naozaj nevyhnutnými a zároveň plne dostačujúcimi podmienkami pre to, aby človek, ktorý im je vystavený zažíval zmenu prežívania, postojov a dokonca životného štýlu. Sú plne funkčné pri poradenskej a psychoterapeutickej práci s deťmi, ako aj dospelými osobami. Rovnako tak ich možno aplikovať bez ohľadu na to, či je vašim klientom dieťa, dospelý, človek stojací v čele týmu, alebo psychiatrický pacient. Toto sú hlavné dôvody, prečo PCA je možné využívať s uspokojivým efektom prakticky vo všetkých sférach ľudského počínania. Záleží len na zručnosti a kompetentnosti toho, kto z človekom pracuje. Silný dôraz na vzťah a kvalitu medziľudského vzťahu a schopnosť ho cielene využívať v poradenskej či psychoterapeutickej práci, je to, čím sa CCT a PCA odlišujú od ostatných psychoterapeutických a poradenských prístupov.

Ciel výcviku

Cieľom výcviku je odborná príprava poradcov pracujúcich v oblasti školstva, sociálnych vecí, v mimovládnych organizáciách, voľnej živnosti, ako aj vo firemnom prostredí a biznis sfére. Doplnkové vzdelanie pre ľudí pracujúcich v rezorte zdravotníctva.

Výcvik si kladie za úlohu pripraviť účastníka na základnú poradenskú prácu s klientom a to prostredníctvom:
– teoretickej prípravy na rolu poradcu,
– praktickej prípravy v oblasti vedenia poradenského rozhovoru,
– práce na osobných témach a podpore sebaaktualizácie poradcu,
– supervízie osvojených zručností.

Absolvent je teda schopný:
– Rozumieť základným podmienkam efektívneho poradenského rozhovoru.
– Aplikovať princípy PCA vo svoje práci a súkromnom živote.
– Využívať PCA a CCT pri práci s individuálnym klientom v detskom i dospelom veku.
– Využívať PCA a CCT pri práci so skupinou a skupinovou dynamikou.
– Využívať nadobudnuté kompetencie pri vlastnom sebarozvoji a sebamanažmente.

Obsahová nápln

38 h. priamej práce v skupinách
24 h. priamej práce s individuálnym klientom (z toho 6 rozhovorov – dištančne)
28 h. supervíznej práce (z toho 12. dištančne – 6 rozhovorov)
32 h. teoretickej prípravy (z toho 20h. dištančne)
8 h. vlastnej individuálnej psychoterapie (odporúčané)

Časová dotácia

130 h. (84 h. prezenčne)
Celý výcvik je rozdelený do troch štvordňových sústredení, ktoré prebehnú počas šiestich mesiacov.

Urcené pre

Psychológov, psychoterapeutov (aj iných smerov),lekárov, poradcov, koučov, liečebných a sociálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, vychovávateľov z detských domovov a  iných sociálnych zariadení, kvalifikovaný zdravotnícky personál.

Organizátor kurzu

Inštitút psychoterapeutických štúdií – www.ips-sk.eu
V spolupráci s Českým institutem PCA v Brne – www.spsbrno.cz/rogers

Facilitátori

– Mgr. Ferdinand Podoba (facilitátor a supervízor českého inštitútu PCA)
– PhDr. Oldřich Tegze (facilitátor a supervízor českého inštitútu PCA)

Viac na: www.spsbrno.cz/rogers

Cena výcviku

600,- EUR – individuálna platba fyzickej osoby (200,- Eur / blok)
690,- EUR – pri platbe právnickej osoby faktúrou (230,- Eur / blok)
540,- EUR – pre študentov, osoby na materskej (180,- Eur ú blok) dovolenke a ZŤP.

Miesto

Bratislava / Piešťany

Dátum

1. Blok – 14. – 17. 9. 2017
2. Blok – 12. – 15. 10. 2017
3. Blok – 16. – 19. 11. 2017

Časový rozvrh

Štvrtok: 10:00 – 19:00
Piatok: 9:30 – 18:00
Sobota: 9:30 – 18:00
Nedeľa: 8:30 – 12:00

Poznámka

Pre dodržanie kvality výučby je počet účastníkov kurzu obmedzený na 20 osôb. Minimálny počet pre zahájenie výcviku je 16 osôb. Stravu a ubytovanie si účastníci hradia samostatne.