Mediácia a facilitácia

Charakteristika kurzu

Využívanie podmienok facilitácie vychádzajúcich z humanistickej psychológie a mediačných zručností, je spôsobom zvládania nielen osobných konfliktov, ale i schopnosťou facilitovať, či mediovať vzniknutý konflikt medzi dvoma, alebo viacerými spornými stranami. Mediácia je taký spôsob riešenia sporu, pri ktorom mediátor, ako tretia nezaujatá a nestranná osoba, pomáha stranám sporu v definovaní ich záujmov a hľadaní takých praktických riešení, ktoré uspokojujú všetky zúčastnené strany sporu. Mediácia a facilitácia sú využívané v poradenskej sfére, v párovom poradenstve, pri moderovaní diskusií a skupinovej práci a taktiež ako mimosúdna cesta riešenia sporu. Svoje uplatnenie si preto nachádza tak u psychológov, ako aj u sociálnych pracovníkov a pedagógov a rovnako u všetkých tých, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s interpersonálnymi konfliktami. Využívanie mediácie a facilitácie vo výchove detí a pri pedagogickej činnosti je nielen aktuálnym prínosom v oblasti riešenia sporov, ale pôsobí na rozvoj týchto zručností u detí, čím zlepšuje ich schopnosť zvládať vlastné konflikty v budúcnosti.

Časová dotácia

20 h.

Cieľová skupina

Psychológovia, psychoterapeuti, poradcovia, koučovia, pedagógovia, sociálni pracovníci, vychovávatelia …

Organizátor kurzu

Inštitút psychoterapeutických štúdií

Lektor

Mgr. Ferdinand Podoba
Je psychológom s vlastnou praxou, v ktorej sa okrem iného venuje aj facilitácii a mediačnej činnosti. Od roku 2008 pôsobí ako akreditovaný lektor v príprave mediátorov pre získanie oprávnenia registrovať sa v zozname mediátorov ministerstva spravodlivosti SR a taktiež zabezpečuje ich ďalšie vzdelávanie.

Cena

120,- EUR

Miesto

Piešťany

Dátum

15.-17.08.2016