Energoinformacný systém cloveka

Odborné vzdelávanie psychoterapeutov
(prvých 5 stretnutí vhodných i pre fyzioterapeutov a lekárov)

Charakteristika kurzu

Novodobé psychoterapeutické postupy, akými sú Neuro lingvistické programovanie, Biosyntéza, Rodinné konštelácie, Proces orientovaná psychoterapia a mnoho ďalších, využívajú metódy, ktoré sú schopné vplývať na Energo-informačný systém človeka – EIS (zastaralý pojem – Biopole človeka).
Svoje teoretické postuláty o vplyve jednotlivých metód ich predstavitelia neopierajú iba o zistenia psychológov a psychoterapeutov, ale i o zistenia novodobých fyzikov a medicínskych systémov východu. Poznatky z oblasti teoretickej a kvantovej fyziky tak dnes dopĺňajú myslenie moderného psychoterapeuta a dotvárajú jeho celkový pohľad na psyché. Čoraz jasnejšie, presnejšie a vedeckejšie vieme tieto javy popísať a rozpoznať v jednotlivých aspektoch psychoterapeutickej práce.

Energoinformačná medicína, ako postupne sa etablujúci vedný odbor, známy už aj na Slovensku, tak čoraz viac referuje o možnostiach využitia a rizikách niektorých postupov pri ktorých dochádza k takému vplyvu na telo, alebo psychiku človeka, ktorý sa prejaví na fungovaní jeho Energo-informačného systému. Vzniknuté zmeny v EIS sa následne prejavujú na fungovaní tela a psychiky jednotlivca.
Čakrový systém ajurvédy, systém meridiánov v tradičnej čínskej medicíne, prípadne homeopatia u nás na západe, ako aj  niektoré iné medicínske prístupy sú založené práve na poznaní energo-informačného systému človeka a na využívaní jeho vplyvu na telo jednotlivca.
Psychoterapeut, ktorý sa vo svojej práci odvoláva k takýmto javom, si v našom kurze môže utvoriť konzistentný, na vedeckých dôkazoch a klinickej skúsenosti stojaci obraz o ich príčinách, zákonitostiach a vplyve na fungovanie človeka.

Vzhľadom na to, že medicína rozpoznáva psychosomatické ochorenia,  teda ochorenia bez zjavnej telesnej príčiny, stáva sa, že ako efektívna pomoc je indikovaná psychoterapia. Dnes však už vieme, že patogénny vplyv nie je spôsobený iba klasicky medicínskou príčinou, poprípade psychikou jednotlivca, ale v hre môže byť i patogénny vplyv narušeného Energoinformačného systému človeka. Rozpoznanie príčiny ťažkostí v EIS je nevyhnutným predpokladom určenia správneho liečebného postupu. Náplňou kurzu je preto i diagnostika EIS, alebo presnejšie povedané, postup odčítavania informácii za účelom detekovania informácie o prítomnosti poruchy v EIS. Následne je možné diferencovať nielen medzi telesnou, či psychickou príčinou daného ochorenia, ale je možné určenie príčiny ochorenia v EIS a následne stanovenie efektívneho terapeutického zásahu. Je tak možné odlíšiť psychosomatické komplikácie spôsobené nevhodnými postojmi a životným štýlom jedhotlivca od komlikácii spôsobených narušením EIS v dôsledku inej príčiny. Obe sú medicínsky neklasifikovateľné, a preto zväčša paušálne lekármi odkázané do oblasti psychosomatiky. Vyžadujú si však odlišný terapeutický zásah pre efektívne odstránenie príčiny.

Celkový rozsah

100 hodín

Predpokladané trvanie

19 mesiacov

Cielová skupina

psychológovia, psychoterapeuti, psychiatri, somatický psychoterapeuti
(1-5 stretnutie vhodné i pre fyzioterapeutov a lekárov – max. 10 osôb)

Organizátor kurzu

Inštitút psychoterapeutických štúdií

Lektor

MUDr. Teodor Rosinský, CSc

Profil lektora

MUDr. Teodor Rosinský, CSc. je známy slovenský lekár – psychiater (dlhoročný primár Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží.), filozof, polyglot a psychotronik, zakladateľ energoinformačnej medicíny a priekopník akupunktúry na Slovensku.

Okrem vlastnej práce lekára sa venoval i pedagogickej činnosti – až do r.2005 vyučoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre neurofyziológiu a psychiatriu pre psychológov, organizoval kutzy energoinformačnej medicíny pre lekárov v SR a v ČR, ktoré prednáša i v Nemecku a Rakúsku. Je stálym lektorom kurzov akupunktúry, biodiagnostiky a bioterapie pre lekárov, predovšetkým homeopatov. Taktiež zastáva rôzne funkcie vo výboroch Spoločnosti akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti a Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny. Jeho vzťah k jazykom, ktorých aktívne ovláda 16 a pasívne niekoľko desiatok – vrátane čínštiny – sa prejavil i v zameraní jeho kandidátskej práce z psychopatolingvistiky, ktorú obhájil na Fakulte všeobecného lekárstva KU v Prahe v.r. 1968.

Cez 50 rokov sa venuje bádaniu na poli psychotroniky. V roku 1967 stál pri zrode Československej spoločnosti pre psychotronický výskum. Je jedným zo zakladateľov Svetovej asociácie psychotronického výskumu, ktorá vznikla v Prahe v roku 1973 a spoluzakladateľom Slovenskej psychotronickej spoločnosti, ktorá u nás pôsobí už vyše 20 rokov. Sám disponuje – okrem vlastných bohatých praktických skúseností – i mimoriadne bohatou a rozsiahlou databázou kazuistík, čo mu umožňuje aspoň z určitých aspektov seriózne hodnotiť a zovšeobecňovať.

MUDr. Teodor Rosinský sa aktívne podieľal na organizovaní všetkých odborných seminárov o psychotronike, ktoré sa pravidelne konali od roku 1985 pod názvom Psychotronika a zdravie v Bratislave, neskôr kongresov Psychotronica Slovaca. Bol členom výboru Sekcie psychotroniky Gerontologickej spoločnosti SLS, ktorá vznikla v.r. 1984 a od roku 1987 i členom výboru sekcie psychotroniky SR ČSVTS.

Taktiež je autorom dvoch slovenských učebníc akupunktúry a publikačne je aktívny i vo svojom základnom obore – psychiatrii a v pridružených disciplínach. Okrem odborných publikácií je i autorom titulov: Bioterapia – príručka pre liečiteľov; Človek, bytie a umenie Najnovšia kniha nesie názov: Chorby z nenávisti, kde autor zhŕňa svoje doterajšie poznatky.

Jeho bohatá a plodná práca v medicíne bola ocenená i niekoľkými oficiálnymi poctami. Je nositeľom Guothovej medaile Ministerstva zdravotníctva SR, ako aj bronzovej, striebornej a zlatej medaile Slovenskej lekárskej spoločnosti a je čestným členom Českej lekárskej akupunkturistickej spoločnosti.

Témy jednotlivých stretnutí

1.
– Vybrané témy modernej fyziky majúce vzťah k pochopeniu fenoménu EIS.
– Energo-informačný systém človeka.
2.
– Fyziológia a patológia EIS.
3.
– Diagnostika a spôsob zisťovania informácii prítomných v EIS.
– Vybrané spôsoby terapeutického pôsobenia na EIS. Zadávanie informácii – programov.
4.
– Vonkajšie vplyvy na EIS.
5.
– Vnútorné vplyvy na EIS.
– Ostatné možné narušenia EIS.
6.
– Súvislosť EIS s psychoterapiou a pôsobením psychoterapeuta.
– Vplyv niektorých psychoterapeutických postupov na EIS.
– Prípady poškodenia EIS v dôsledku nevhodných psychoterapeutických postupov. (kauzistické štúdie)
7.
– Problematika EIS v novodobej psychoterapii.
– Vybrané otázky účastníkov kurzu
– Záverečná diskusia

Miesto

Piešťany

Dátum

20.-22.05.2016
16.-18.09.2016

Cena

75,- EUR prihlásený do 31.8.2015
95,- EUR prihlásený od 1.9.2015

Maximálny pocet úcastníkov

35 osôb